12 Nov

Šeimų organizacijų telkimo forumas

„Šeimos institutas“ kartu su kitomis šeimoms atstovaujančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis* vykdantis NVO institucinio stiprinimo projektą „AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas“,  kviečia nevyriausybinių organizacijų atstovus dalyvauti Šeimų organizacijų telkimo forume, kuris vyks lapkričio 24 d. (šeštadienį) Papilio g. 5, Kaune.

Džiugu, kad Lietuvoje veikia nemažai šeimoms atstovaujančių judėjimų, organizacijų. Visgi kol kas organizacijos mažai žino apie vienos kitų veiklas, pasiekimus, gebėjimus, interesų kryptis, trūksta NVO bendradarbiavimo, veiksmų koordinavimo, tarpusavio komunikavimo. Tokia situacija nepalanki atstovavimui šeimų interesams, nes valdžios institucijų atstovai dažnai net nežino į ką kreiptis, ką kviesti bendradarbiauti.

„Nepaisant racionalaus poreikio vienytis ir konsoliduoti savo pajėgumus atstovauti bendriems interesams, net ir tos pačios ideologinės pakraipos organizacijos yra išsiskaidę. Tokia situacija susiklostė tiek dėl interesų įvairialypiškumo, tiek dėl kovos dėl finansavimo, tiek dėl nuomonės, kad geriau principingai laikytis savo pozicijos, nei daryti kompromisus konsoliduojant jėgas siekiant daryti įtaką politiniams sprendimams. Išsiskaidžiusios organizacijos negali akumuliuoti bendrų žmogiškųjų išteklių vieningai veiklai, dėl to joms kyla pavojus nepajėgti teikti konstruktyvių pasiūlymų politikams.“ (Dr. E. Kavoliūnaitė-Ragauskienė. Disertacija “Visuomenės dalyvavimas formuojant šeimos politiką Lietuvoje”, 2017 m.)

Todėl „Šeimos instituto“ iniciatyva bendram projektui sutelktos nevyriausybinės organizacijos nusprendė suburti šeimos politikos srityje veikiančias organizacijas, kad šeimų interesams būtų tinkamai atstovaujama valstybės ir vietiniu lygmenimis.

Šeimų organizacijų telkimo forumas – išskirtinis įvykis Lietuvoje, nes jame kviečiamos dalyvauti daugiau nei 30 šeimų stiprinimo srityje veikiančių NVO. Organizacijų atstovai turės galimybę susipažinti, užmegzti kontaktus ir diskutuoti aktualiais klausimais.

Renginio metu drauge bus rengiama ir pasirašoma bendros veiklos deklaracija. Tai bus pirmasis žingsnis pradedant telkti šeimų interesams atstovaujančias nevyriausybines organizacijas į koaliciją siekiant nuoseklaus, efektyvaus, ilgalaikio ir plataus atstovavimo šeimoms.

Renginio metu žodį tars ir dalyvius pasveikins Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Registracija į renginį privaloma: https://bit.ly/2AQ6TO5

Kvietimas į renginį (PDF).

Renginio programą rasite (PDF).

* Projekto vykdytojas: Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija. Projekto įgyvendinimo dalyviai ir partneriai: VšĮ „Šeimos institutas“, asociacija „Lietuvos tėvų forumas“, jaunimo sambūris „Pro Patria“, asociacija „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“, Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacija.

Projektas finansuojamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

12 Nov

Radijo laida apie atstovavimą šeimų interesams (2018-11-12)

Apie tai, ar atstovavimas šeimų interesams yra profesionalų darbas ar dėl idėjos galvas pametusiųjų tarnystė, o gal net ir gyvenimo būdas kalbėjomės su Vakarų Lietuvos tėvų forumo atstovėmis Aušra Zarambiene ir Gabriele Burbulyte-Tsiskarishvili bei Gausių šeimų asociacijos vadove Angele Kostogriziene. Laidą vedė „Šeimos instituto“ vadovė Jolanta Ramonienė.

Laidos įrašas

 

12 Sep

Atstovavimo šeimų interesams stiprinimas

„Šeimos instituto“ iniciatyva sutelktos šeimų organizacijos pradeda įgyvendinti projektą „AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas“. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkurse šis projektas įvertintas aukščiausiu balu.

Projekto vykdytojas yra Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija. Projekto įgyvendinimo dalyviai ir partneriai: VšĮ „Šeimos institutas“, asociacija „Lietuvos tėvų forumas“, VšĮ „Laisvos visuomenės institutas“, jaunimo sambūris „Pro Patria“, asociacija „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“, Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacija.

Šiuo projektu numatoma plėtoti šeimų stiprinimo srityje veikiančių NVO partnerystę, bendradarbiavimą, tarpusavio komunikavimą, didinti darbo efektyvumą, kelti atstovavimo šeimų interesams valstybės ir savivaldybių institucijose kokybę bei prisidėti kuriant ir plėtojant ilgalaikio bendradarbiavimo mechanizmus, atlikti pasirinktos ministerijos patvirtintos programos įgyvendinimo vertinimą, padėti valstybės ir savivaldybių institucijoms formuoti šeimos politiką dalyvaujant darbo grupių, tarybų, komisijų veikloje, Seimo komitetų ir komisijų posėdžiuose, ministerijų pasitarimuose, teikti konkrečius siūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus.

Siekiant skleisti informaciją apie NVO – projekto vykdytojų veiklą ir apie kitas šeimos stiprinimo srityje veikiančias institucijas, bus sukuriamas portalas – platforma.  Šiame portale bus skelbiamos naujienos ir ataskaitos apie projekto vykdytojų veiklą, dalinamasi patirtimi, bendradarbiaujama bendrose veiklose. Taip pat sudarytas NVO, atstovaujančių šeimoms ir dirbančių su šeimomis įvairiuose regionuose, katalogas.

Bus atlikta studija „Nevyriausybinio sektoriaus vykdomų lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programų galimybių tyrimas“.  Tyrimu siekiama įvertinti:
1) NVO vykdomų lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programų atitikimą ŠMM patvirtintai Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai (SLURŠ) bendrajai programai (2016);
2) ją atitinkančių programų prieinamumą ir žinomumą;
3) veiksnius ir priemones, leidžiančius išplėsti esamų NVO programų taikymą ir prieinamumą kuo didesniam jaunų žmonių skaičiui šalyje.
Atliekant studiją bus bendradarbiaujama su sociologijos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai sričių ekspertais.

Raštiškų siūlymų ir (ar) rekomendacijų dėl paskatų sistemos, užtikrinančios NVO ir bendruomenių teikiamų paslaugų rengimo šeimai srityje, pateikimas. Bus teikiamos tyrimo rezultatais pagrįstos rekomendacijos dėl NVO galimybių ir skatinimo vykdyti SLURŠ programos įgyvendinimą, taip pat pasiūlymai, kaip geriau paskirstyti išteklius, skirtus šios programos įgyvendinimui. Sprendžiant šeimose kylančius rūpesčius dėl šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo bei vaikų užimtumo, bus pateiktos rekomendacijos valdžios institucijoms kaip geriau plėsti paauglių užimto paslaugas ir efektyviau paskirstyti joms skirtus išteklius.

Siekiant pagilinti šeimų NVO atstovų žinias ir gebėjimus advokacijos srityje, planuojama surengti advokacijos mokymus. Kadangi sprendimų priėmimo, bendradarbiavimo pobūdis nacionaliniu ir vietos lygmeniu yra skirtingas, planuojama surengti dvejus atskirus mokymus. Mokymų metu dalyviams bus sudarytos sąlygos diskutuoti ir dalintis gerąja praktika. Taip pat bus vykdomi praktiniai dirbančių šeimų atstovų advokacijos mokymai “Dirbančio reikalavimai = šeimos poreikiai”, kuriuose bus analizuojamos dirbančių šeimų galimybės būti atstovaujamoms trišaliame dialoge. Šeimų NVO atstovai bus apmokomi lyderystės principų savose bendruomenėse bei santykiuose su valdžios ir savivaldos institucijomis organizuojant mokymus „Tvarioji NVO lyderystė bendruomenėje“.

Bus vykdoma ilgalaikio bendradarbiavimo mechanizmų su valstybės institucijomis kūrimo ir stiprinimo veikla šeimos stiprinimo srityje (konsultacijos ir susitikimai, dalyvavimas darbo grupėse, teikiami pasiūlymai):

  • Dėl Nacionalinės šeimos tarybos siekiant paspartinti Šeimos stiprinimo įstatymo įgyvendinimą bei užtikrinti efektyviausią atstovavimą šeimų interesams nacionaliniu lygmeniu;
  • Dėl savivaldybių šeimų tarybų steigimo ir jų veiklos stiprinimo siekiant efektyvesnio atstovavimo šeimų interesams savivaldos lygmeniu;
  • Dėl bendradarbiavimo paauglių (14-19 m.) užimtumo atostogų metu (savanorystė, darbas, praktika);
  • Dėl bendradarbiavimo SLURŠ programos įgyvendinimo srityje;
  • Dėl atstovavimo dirbančių šeimų interesams gerinimo.

Šeimų interesams atstovaujančių organizacijų susitikimas ir bendros deklaracijos pasirašymas. Lietuvoje veikia nemažai tėvams ir/ar šeimoms atstovaujančių judėjimų, organizacijų, tačiau kol kas organizacijos mažai žino apie vieni kitų veiklas, pasiekimus, gebėjimus, interesų kryptis, trūksta NVO bendradarbiavimo, veiksmų koordinavimo, tarpusavio komunikavimo. Tokia situacija nepalanki atstovavimui šeimų interesams, nes valdžios institucijų atstovai dažnai net nežino į ką kreiptis, ką kviesti bendradarbiauti. Todėl bus telkiamos šeimos politikos srityje veikiančios organizacijos, kad šeimų interesams būtų tinkamai atstovaujama valstybės ir vietiniu lygmenimis. Renginio metu bus organizuojamos world cafe diskusijos. Pasaulio kavinė (angl. World Café) – tai metodas, paremtas diskusijomis ir nevaržomu nuomonių išsakymu. Tai padės surasti bendrus tikslus telkiant išsiskaidžiusias šeimų organizacijas.
Susitikimo metu numatoma parengti bendradarbiavimo deklaraciją, kurioje būtų numatytos bendros aptartos veiklos kryptys šeimos politikos srityje ir tolimesnio bendradarbiavimo pagrindiniai principai, toliau numatant šeimų organizacijų koalicijos kūrimą.

Projekto metu bus vykdoma gerosios viešojo ir NVO sektoriaus bendradarbiavimo patirties šeimos politikos srityje sklaida ir viešinimas. Bus atliekama gerosios darbo įvairiose tarybose ir komisijose praktikos paieška, interviu su NVO ir institucijų atstovais, ši geroji praktika bus apibendrinama ir viešinama spaudoje.

09 Jul

Straipsnis „(Ne)palankumas šeimai“

Straipsnis „(Ne)palankumas šeimai“ publikuotas katalikiškame mėnraštyje šeimai „Artuma“ (2018 m. liepa-rugpjūtis).

Palankumas šeimai deklaruojamas ir politikoje, ir versle, ir gatvės pokalbiuose. Tačiau kai žodžius, pažadus ir sprendimus reikia paversti darbais, tas palankumas įgauna įvairiausių pavidalų: pliusiukas reitingui, „dūmų užsklanda“, nereikšmingas formalumas, o kartais visgi ir realus teigiamas poveikis kai kurioms šeimoms.

Straipsnyje pateikiama keletas pavyzdžių. Visą straipsnį skaitykite čia (PDF)

Artuma

01 Jul

Jaunimas kurs reklamą apie šeimą

„Šeimos institutas“ drauge su partneriu Socialinių mokslų kolegija pradeda vykdyti projektą „PPP: pozityviai, patraukliai, paveikiai (socialinė reklama apie šeimą)“.

Šis projektas skirtas formuoti pozityvų jaunimo požiūrį į šeimą, padėti visuomenei išsilaisvinti nuo stereotipinio, dažnai žiniasklaidos suformuoto, požiūrio į šeimą kaip įvairių visuomenėje kylančių problemų šaltinį.

Klaidingai atskiriant laisvę nuo atsakomybės, jaunimo tarpe jaučiamas nuomonių dvylipumas: iš vienos pusės labai teigiamai pasisakoma šeimos atžvilgiu ir tuo pačiu metu labai pozityviai žiūrima į kohabitaciją. Dabarties karta kuria rytdieną, todėl ypač svarbu formuoti teisingą jaunimo požiūrį į šeimą ir santuoką. Siekiant, kad visuomenėje įsivyrautų palankumas šeimai, svarbu formuoti pozityvų požiūrį į:

  • šeimą – kaip pagrindinį, svarbiausią gyvenimo projektą;
  • meilę – kaip susijusią su atsakomybe ir įsipareigojimu;
  • tarpusavio santykius – kaip nesivystančius savaime, bet reikalaujančius nuolatinių pastangų, augimo;
  • pagalbos ieškojimą, konsultavimąsi – kaip natūralų, būtiną asmens, poros, tėvų formavimuisi, tobulėjimui, brandai.

Statistika rodo, kad Lietuvoje plinta alternatyvios šeiminio gyvenimo formos, gausėja nepilnų šeimų, beveik pusė susituokusiųjų skiriasi, daugėja nesantuokinių vaikų. Apskritai visuomenėje daugiau kalbama apie asmeninę ir profesinę sėkmę, nei sėkmingą šeiminį gyvenimą. Žiniasklaidoje taip pat dažniau pateikiamos neigiamos šeiminės patirtys, o kaip žinia, žiniasklaida labai stipriai veikia ir formuoja visuomenės nuomonę, požiūrį, mąstymą.

Tyrėjai tvirtina, kad santuoka yra ir priežastis, ir pasekmė, t.y. santuoką sudaro sveikesni žmonės ir santuokoje išsaugoma sveikata (tiek fizinė, tiek psichinė, tiek dvasinė). Kadangi mūsų visuomenė „serga“, tai rodo skyrybų, smurto, patyčių, priklausomybių, savižudybių epideminis mastas, vyrauja žema tarpusavio santykių kultūra (menka savivertė, negebėjimas konstruktyviai spręsti konfliktų, atsakomybės ir įsipareigojimų vengimas, ribotos žinios apie šeimos ir asmens psichosocialinės raidos tarpsnius ir pan.), reikia įvairiapusio „gydymo“.

Kaimyninių valstybių politikai įvardina, kad ne tik konkrečios šeimos politikos priemonės, tokios kaip šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo galimybės, parama gausioms šeimoms, išplėtotos paslaugos poroms, tėvams, krizių prevencija, mokestinės lengvatos vaikus auginantiems ir pan., bet ir teigiamas visuomenės požiūris į šeimą yra labai svarbūs renkantis kurti šeimą, ar sprendžiant dėl vaikų skaičiaus (pagal pranešimus tarptautinėje konferencijoje „Rūpestis dėl ateities visuomenės: demografija ir šeimos politika Baltijos ir Vidurio Europos šalyse“, 2018-02-23).

Jau prieš dešimtmetį Valstybinėje šeimos politikos koncepcijoje (LR Seimas, 2008-06-03) kaip vienas iš svarbiausių palankios šeimai aplinkos kūrimo darbų išskirtas teigiamo visuomenės požiūrio į šeimą formavimas „pirmiausia per valstybės švietimo sistemą ir kitas valstybės institucijas, visuomenines organizacijas, bendruomenes“, kartu numatant „riboti šeimos institutą griaunančius viešumos veiksnius“. Po poros metų šeimoms atstovaujančių NVO iniciatyva parengtas Nacionalinis susitarimas dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo, kuriame rašoma „Kintant visuomenės vertybinėms nuostatoms, klaidingai buvo supriešinti šeimos įsipareigojimai, atsakomybė ir asmens saviraiškos, karjeros, tvirto materialinio pagrindo siekimas. Tai lėmė nepalankaus visuomenės požiūrio į šeimą stiprėjimą ir kritusią šeimos savivertę. Siekdami pagerinti padėtį, sveikiname žiniasklaidos pastangas objektyviai atspindėti šeimų gyvenimą ir numatome […] formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į šeimą, puoselėti šeimos vertybes per visuomenės informavimo priemones, renginius ir kitas laisvalaikio formas, akcentuojant šeimos narių laisvalaikio leidimą kartu bei ypatingą dėmesį skiriant socialinei reklamai.“

Deja, per dešimtmetį pokytis šioje srityje nebuvo pakankamas. Todėl šiais metais įsigaliosiančiame Šeimos stiprinimo įstatyme (Nr. XIII-700) tarp šeimos stiprinimo krypčių bei jų įgyvendinimui skirtų priemonių vis dar numatytos užtikrinančios galimybes „formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į šeimą kaip visuomenės ir valstybės pagrindą, puoselėti šeimos vertybes, jas propaguoti pasitelkus visuomenės informavimo priemones, renginių metu ar kitais būdais“ (6.1.4).

Projekto metu numatoma sukurti socialinę reklamą apie šeimą ir ją platinti socialiniuose tinkluose. Pagal klasikinį apibrėžimą socialinės reklamos tikslas – atkreipti dėmesį į aktualiausias visuomenės problemas bei moralines vertybes, keisti visuomenės požiūrį (elgesį) jų atžvilgiu. Kadangi šeimos vertybės nėra naujos, projektu siekiama sukurti pozityvų požiūrį į jas, kaip sudarančias sveikai besivystančio ir augančio žmogaus gyvenimo ir kūrybos pagrindą.  Mileniumo kartai priklausantys žmonės yra linkę suteikti prasmę net kasdienei savo veiklai, tad visa, kas susiję su jo gyvenimą įprasminančiais pranešimais, patenka į jo dėmesio centrą. Šio projekto komunikacija bus siekiama pateikti šeimą kaip geriausią, laimintį, protingą jų sprendimą.

Projekto kūrybininkai ir įgyvendintojai – SMK Marketingo ir reklamos kūrimo studijų programos studentai.

Projekto įgyvendinime dalyvaujantys dėstytojai ir studentai įgys iki šiol SMK neplėtotos reklamos srities – socialinės reklamos apie šeimą – kūrimo ir platinimo patirties.

Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

PROJEKTO REZULTATAI

11 Gegužė

Šeimos stiprinimui – daugiau galimybių

Tokia antrašte paskelbta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos naujiena.

Džiaugiamės, kad šeimų NVO kreipimasis į ministrą Liną Kukuraitį davė teigiamų rezultatų – ministras atsižvelgė į organizacijų prašymą ir pratęsė 2018 metų Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkurso terminą iki birželio 11 dienos bei įtraukė šeimų stiprinimo politikos srityje dirbančias organizacijas į pareiškėjų finansavimui gauti tarpą.

Plačiau skaitykite čia

07 Gegužė

„Šeimos ministerija“ ignoruoja pareigą stiprinti šeimų organizacijas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė 2018 metų Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursą. Deja, į šio konkurso rėmus ir vėl nepatenka šeimos politikos srityje veikiančios organizacijos, o tai reiškia, kad jos ir toliau nebus stiprinamos.

Ministerija dažnai kviečia šeimų atstovus patarti įvairiais klausimais, dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, programas, vertinti ir siūlyti priemones. Tai rodo, kad ministerijai reikalingas stiprus, argumentuotas šeimų balsas.

Tačiau šiandien šeimų organizacijų atstovai vis dar turi neatlygintinai dirbti darbą kartu su tarnautojais. Faktiškai visos šeimų organizacijos veikia savanorystės principu, o prie jų administracinio išlaikymo simboliškai prisideda nebent organizacijų nariai ar pavieniai rėmėjai. Yra tokių organizacijų, kurios savo išsilaikymui netgi verda ir pardavinėja kareivišką košę! Dėl posėdžių šeimų atstovai profesinėse darbovietėse ima laisvadienius, atimdami juos iš poilsio su šeima. Tuo tarpu ministerijoje į posėdžius ramiai renkasi ir posėdžiauja finansuojami kitų sričių (vaiko teisių, moterų, žmogaus teisių gynimo ir kt.) organizacijų atstovai.

Nebe pirmus metus nesulaukdamos dėmesio, šeimų organizacijos (Daugiavaikių šeimų asociacija, Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, Lietuvos tėvų forumas, Šeimos institutas ir Laisvos visuomenės institutas) gegužės 2 d. raštu kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministrą Liną Kukuraitį dėl jų ignoravimo NVO institucinio stiprinimo konkurse. Konkurso nuostatuose šalia kitų viešosios politikos sričių nėra išskirta šeimos politikos sritis ir tai lemia, kad šioje srityje veikiančių NVO instituciniam stiprinimui finansavimas nebus skirtas, nors tai numatyta 2017 m. priimtame ir šiais metais įsigaliojančiame Šeimos stiprinimo įstatyme. Todėl organizacijos paprašė ministrą laikinai sustabdyti šį konkursą, kol bus išnagrinėti kreipimosi klausimai bei galimai pakeisti konkurso nuostatai.

[…] ar pamiršti šeimos politiką kaip atskirą viešosios politikos sritį gali būti tiesiog klaida?

Visą straipsnį skaitykite 15min.lt, Bernardinai.lt

08 Nov

Straipsnis „Kad nebūtų tik dūzgesys“

Straipsnis „Kad nebūtų tik dūzgesys“ publikuotas katalikiškame mėnraštyje šeimai „Artuma“ (2017 m. lapkritis).

Šeimos politika Lietuvoje yra tapusi puikiu politikavimo įrankiu – svarbi visuomenei, bet jai  neskiriama reikiamo dėmesio. Kandidatai prieš rinkimus žarsto gausybę pažadų, kaip gerinti šeimų padėtį, o tapę politikais – teikia patrauklių siūlymų, įstatymų pakeitimų. Pastarieji dažniau tinka tik politikų reitingams auginti ir pateiktų (TIK pateiktų!) teisės aktų projektų sąrašui ilginti. Tai natūralu, nes pavieniai politikai, netgi jų grupės nepajėgia įvertinti realaus lėšų poreikio savo pasiūlymams įgyvendinti, kokį poveikį pasiūlyta priemonė padarys šeimoms, kaip įsikomponuos į bendrą paramos, paslaugų ar įgalinimo sistemą ir pan. Tačiau politikams labai patogus nuolatinis dūzgesys šeimų tema.

Šiai padėčiai pakeisti parengtas Šeimos stiprinimo įstatymo projektas. Kas ir ką turi padaryti, kad įstatymas būtų pradėtas sėkmingai įgyvendinti?

Visą straipsnį skaitykite čia (Artuma.lt)

Šeimos politika: kad nebūtų tik dūzgesys (Bernardinai.lt)

05 Nov

TV reportažas „Peštynės dėl pinigų katilo – kas slepiasi už šeimos stiprinimo įstatymo?“

Lrytas.tv reportažas laidoje „24/7“ (2017-11-05): Peštynės dėl pinigų katilo – kas slepiasi už šeimos stiprinimo įstatymo?

Laidoje įstatymo oponentai ir rėmėjai išsakė nuomones. Taip pat vyko interesų paieškos įstatymo rėmėjų pusėje. Į kai kuriuos oponentų iškeltus klausimus atsakė bei apie šeimų organizacijų stiprinimo svarbą reportaže pasisakė  „Šeimos instituto“ vadovė Jolanta Ramonienė.

Laidos įrašas ir straipsnis pagal laidą

03 Nov

Prezidentė pasirašė Šeimos stiprinimo įstatymą

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, išklausiusi ir apsvarsčiusi įvairias nuomones bei įvertinusi, kad Seimo priimtas galutinis Šeimos stiprinimo įstatymo variantas nediskriminuoja vienišų motinų ir tėvų, vaikus auginančių nesusituokusių porų bei kitų asmenų, kurie susieti artimais giminystės ryšiais, pasirašė Šeimos stiprinimo įstatymą.

Informacijos šaltinis – Prezidentės spaudos tarnyba