31 Dec

Projekto “AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2020” rezultatai

„Šeimos institutas“ drauge su Nacionaline šeimų ir tėvų asociacija, Lietuvos tėvų forumu, Nacionaliniu aktyvių mamų sambūriu ir Laisvos visuomenės institutu vykdė projektą „AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2020“.

Projekto įgyvendinimas buvo labai naudingas šeimų organizacijoms, nes sudarė galimybes tęsti ir stiprinti 2018 m. prasidėjusį intensyvesnį bendradarbiavimą. Ilgalaikis projekto tikslas yra sukurti skėtinę organizaciją, tačiau tai negali būti padaryta „iš viršaus“, suvokta, kad tai neveikia, o „iš apačios“ dar per anksti, reikia geriau vieniems kitus pažinti, ypač naujai prisijungusias organizacijas. Papildomas finansavimas atstovavimui paskatino intensyvesnį dalyvavimą posėdžiuose, renginiuose ministerijose, savivaldybėse, mokyklose, tai reiškia, kad šeimos buvo atstovaujamos dažniau.

Projekto vykdymo metu organizuoti nuotoliniai mokymai ir konferencijos sudarė galimybes dalyvauti daugiau dalyvių, nei, pvz. tokiuose pačiuose gyvai vykstančiuose mokymuose, konferencijose.

Projekte dalyvavusios NVO pastebėjo, kad didelių renginių bei mokymų organizavimo dėka padidėjo organizacijų žinomumas, pritraukta naujų žmonių į palaikančiųjų gretas.

Šis projektas konkurso kontekste išskirtinis, nes dalyvavo 5 atskiros NVO, veikiančios pagal jungtinės veiklos bei bendradarbiavimo sutartis, tad buvo daug administracinio darbo, derinimosi prie skirtingų organizacijų darbo kultūros.

Žiniomis (mokslu, tyrimais) grįsta informacija, kuria gali vadovautis nevyriausybinės organizacijos, teikdamos siūlymus ar rekomendacijas bei formuodamos visuomenės nuomonę, gerina NVO įvaizdį, didina visuomenės pasitikėjimą jomis, motyvuoja sprendimus priimančius vis aktyviau įtraukti į politines diskusijas šeimų interesams atstovaujančias organizacijas. Šalia NVO gebėjimų stiprinimo (mokymų, telkimo, įgalinimo atstovauti) ne mažiau svarbu sudaryti galimybes organizacijoms disponuoti žiniomis grįsta informacija. Statistikos departamentas ir kitos formalios institucijos kaupia ir analizuoja kiekybinius duomenis. Tuo tarpu kokybinių tyrimų svarba pagrįstai vertinama kaip alternatyva rengiant žiniomis grįstus sprendimus.

Nacionalinio aktyvių mamų sambūrio atstovės pastebi, kad dalyvavimas projekte leidžia kryptingai siekti organizacijos vieno iš iškeltų tikslų atstovaujant dirbančių šeimų teises šeimos įsipareigojimų ir darbo derinimo galimybių balanso praktiniame įgyvendinime. Projekto dėka kryptingai einama link realios situacijos analizės Lietuvoje teisinėje, praktinėje ir visuomenės požiūrio plotmėje, tyrimų pagrindu daromos realios išvados ir kuriami/siūlomi valstybės institucijoms skirti realūs įrankiai, leidžiantys įgyvendinti bei gerinti šeimos įsipareigojimų ir darbo priemones Lietuvoje.

Laisvos visuomenės instituto atstovai 2020 metus apibūdina kaip itin intensyvius ir gausius kompetencijų ugdymu per mokymus, konferencijas bei šeimų organizacijų narių stiprinimą. LVI prie šio projekto prisidėjo vykdydamas 3 mokymus NVO atstovų gebėjimų stiprinimui bei 2 tiesiogiai transliuojamomis konferencijomis platesnei auditorijai. Nepaisant šalyje siaučiančios pandemijos ir privalomo planų/veiklų adaptavimo prie esamos situacijos, abi konferencijos buvo sėkmingos, sulaukė didelio visuomenės dėmesio ir aktyvaus dalyvavimo. LVI gali tik pasidžiaugti šių metų projekto pasiektais rezultatais, išmoktomis naujomis online programomis, kurios praplėtė galimybes. Projekto metu pasiekti LVI rezultatai viršijo iškeltus tikslus bei lūkesčius.  

Lietuvos tėvų forumui nepaisant pandemijos ribojimų pavyko persiorientuoti ir įvykdyti numatytas veiklas, atrasti virtualios aplinkos siūlomas galimybes, ypač mokymų ir konferencijų srityje.

Šeimos institutui nusimatytų projekte veiklų įgyvendinimas padeda kryptingai siekti organizacijos tikslų, kas tikrai būtų sunku veikiant vien savanorystės principu.

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija sustiprino ryšius su nariais, suorganizuoti mokymai stiprino NŠTA narių kompetencijas šeimos politikos srityje. Organizuoti tarptautiniai mokymai leido pasisemti žinių ir patirties iš Vokietijos šeimos politikos srityje veikiančios NVO – Vokietijos Caritas.

Plačiau apie projektą ir rezultatus.