12 Sep

Atstovavimo šeimų interesams stiprinimas

„Šeimos instituto“ iniciatyva sutelktos šeimų organizacijos pradeda įgyvendinti projektą „AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas“. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkurse šis projektas įvertintas aukščiausiu balu.

Projekto vykdytojas yra Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija. Projekto įgyvendinimo dalyviai ir partneriai: VšĮ „Šeimos institutas“, asociacija „Lietuvos tėvų forumas“, VšĮ „Laisvos visuomenės institutas“, jaunimo sambūris „Pro Patria“, asociacija „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“, Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacija.

Šiuo projektu numatoma plėtoti šeimų stiprinimo srityje veikiančių NVO partnerystę, bendradarbiavimą, tarpusavio komunikavimą, didinti darbo efektyvumą, kelti atstovavimo šeimų interesams valstybės ir savivaldybių institucijose kokybę bei prisidėti kuriant ir plėtojant ilgalaikio bendradarbiavimo mechanizmus, atlikti pasirinktos ministerijos patvirtintos programos įgyvendinimo vertinimą, padėti valstybės ir savivaldybių institucijoms formuoti šeimos politiką dalyvaujant darbo grupių, tarybų, komisijų veikloje, Seimo komitetų ir komisijų posėdžiuose, ministerijų pasitarimuose, teikti konkrečius siūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus.

Siekiant skleisti informaciją apie NVO – projekto vykdytojų veiklą ir apie kitas šeimos stiprinimo srityje veikiančias institucijas, bus sukuriamas portalas – platforma.  Šiame portale bus skelbiamos naujienos ir ataskaitos apie projekto vykdytojų veiklą, dalinamasi patirtimi, bendradarbiaujama bendrose veiklose. Taip pat sudarytas NVO, atstovaujančių šeimoms ir dirbančių su šeimomis įvairiuose regionuose, katalogas.

Bus atlikta studija „Nevyriausybinio sektoriaus vykdomų lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programų galimybių tyrimas“.  Tyrimu siekiama įvertinti:
1) NVO vykdomų lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programų atitikimą ŠMM patvirtintai Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai (SLURŠ) bendrajai programai (2016);
2) ją atitinkančių programų prieinamumą ir žinomumą;
3) veiksnius ir priemones, leidžiančius išplėsti esamų NVO programų taikymą ir prieinamumą kuo didesniam jaunų žmonių skaičiui šalyje.
Atliekant studiją bus bendradarbiaujama su sociologijos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai sričių ekspertais.

Raštiškų siūlymų ir (ar) rekomendacijų dėl paskatų sistemos, užtikrinančios NVO ir bendruomenių teikiamų paslaugų rengimo šeimai srityje, pateikimas. Bus teikiamos tyrimo rezultatais pagrįstos rekomendacijos dėl NVO galimybių ir skatinimo vykdyti SLURŠ programos įgyvendinimą, taip pat pasiūlymai, kaip geriau paskirstyti išteklius, skirtus šios programos įgyvendinimui. Sprendžiant šeimose kylančius rūpesčius dėl šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo bei vaikų užimtumo, bus pateiktos rekomendacijos valdžios institucijoms kaip geriau plėsti paauglių užimto paslaugas ir efektyviau paskirstyti joms skirtus išteklius.

Siekiant pagilinti šeimų NVO atstovų žinias ir gebėjimus advokacijos srityje, planuojama surengti advokacijos mokymus. Kadangi sprendimų priėmimo, bendradarbiavimo pobūdis nacionaliniu ir vietos lygmeniu yra skirtingas, planuojama surengti dvejus atskirus mokymus. Mokymų metu dalyviams bus sudarytos sąlygos diskutuoti ir dalintis gerąja praktika. Taip pat bus vykdomi praktiniai dirbančių šeimų atstovų advokacijos mokymai “Dirbančio reikalavimai = šeimos poreikiai”, kuriuose bus analizuojamos dirbančių šeimų galimybės būti atstovaujamoms trišaliame dialoge. Šeimų NVO atstovai bus apmokomi lyderystės principų savose bendruomenėse bei santykiuose su valdžios ir savivaldos institucijomis organizuojant mokymus „Tvarioji NVO lyderystė bendruomenėje“.

Bus vykdoma ilgalaikio bendradarbiavimo mechanizmų su valstybės institucijomis kūrimo ir stiprinimo veikla šeimos stiprinimo srityje (konsultacijos ir susitikimai, dalyvavimas darbo grupėse, teikiami pasiūlymai):

  • Dėl Nacionalinės šeimos tarybos siekiant paspartinti Šeimos stiprinimo įstatymo įgyvendinimą bei užtikrinti efektyviausią atstovavimą šeimų interesams nacionaliniu lygmeniu;
  • Dėl savivaldybių šeimų tarybų steigimo ir jų veiklos stiprinimo siekiant efektyvesnio atstovavimo šeimų interesams savivaldos lygmeniu;
  • Dėl bendradarbiavimo paauglių (14-19 m.) užimtumo atostogų metu (savanorystė, darbas, praktika);
  • Dėl bendradarbiavimo SLURŠ programos įgyvendinimo srityje;
  • Dėl atstovavimo dirbančių šeimų interesams gerinimo.

Šeimų interesams atstovaujančių organizacijų susitikimas ir bendros deklaracijos pasirašymas. Lietuvoje veikia nemažai tėvams ir/ar šeimoms atstovaujančių judėjimų, organizacijų, tačiau kol kas organizacijos mažai žino apie vieni kitų veiklas, pasiekimus, gebėjimus, interesų kryptis, trūksta NVO bendradarbiavimo, veiksmų koordinavimo, tarpusavio komunikavimo. Tokia situacija nepalanki atstovavimui šeimų interesams, nes valdžios institucijų atstovai dažnai net nežino į ką kreiptis, ką kviesti bendradarbiauti. Todėl bus telkiamos šeimos politikos srityje veikiančios organizacijos, kad šeimų interesams būtų tinkamai atstovaujama valstybės ir vietiniu lygmenimis. Renginio metu bus organizuojamos world cafe diskusijos. Pasaulio kavinė (angl. World Café) – tai metodas, paremtas diskusijomis ir nevaržomu nuomonių išsakymu. Tai padės surasti bendrus tikslus telkiant išsiskaidžiusias šeimų organizacijas.
Susitikimo metu numatoma parengti bendradarbiavimo deklaraciją, kurioje būtų numatytos bendros aptartos veiklos kryptys šeimos politikos srityje ir tolimesnio bendradarbiavimo pagrindiniai principai, toliau numatant šeimų organizacijų koalicijos kūrimą.

Projekto metu bus vykdoma gerosios viešojo ir NVO sektoriaus bendradarbiavimo patirties šeimos politikos srityje sklaida ir viešinimas. Bus atliekama gerosios darbo įvairiose tarybose ir komisijose praktikos paieška, interviu su NVO ir institucijų atstovais, ši geroji praktika bus apibendrinama ir viešinama spaudoje.