Padėti-NE-stebėti

„Šeimos institutas“ drauge su Nacionaliniu aktyvių mamų sambūriu ir Daugiavaikių šeimų asociacija MES 2020-2021 metais vykdo projektą „Padėti-NE-stebėti“.

Projekto tikslas – stiprinti šeimoms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, tarpusavio komunikaciją ir kompetencijas.

Šis projektas skirtas plėtoti šeimų stiprinimo srityje veikiančių NVO partnerystę, bendradarbiavimą, tarpusavio komunikavimą, didinti darbo efektyvumą, kelti atstovavimo šeimų interesams valstybės ir savivaldybių institucijose kokybę bei prisidėti kuriant ir plėtojant ilgalaikio bendradarbiavimo mechanizmus.

Projekto uždaviniai:

  1. Suteikti nuolatinę pagalbą šeimų organizacijoms, užtikrinant tarpusavio komunikaciją.
  2. Suorganizuoti Šeimų NVO mugę, bendradarbiavimo ir kompetencijų, reikalingų vis kokybiškesniam atstovavimui šeimų interesams, stiprinimui.

Nuolatinė pagalba šeimų organizacijoms, užtikrinant komunikaciją numatoma ištisus metus “Šeimos institutui”:

  • organizuojant periodinius susitikimus su šeimų organizacijų atstovais (individualiai ar su keletu), aptariant šeimos politikos aktualijas, einamuosius organizacijų klausimus jų pasirinktose veiklos srityse, pasidalinant turima informacija apie kitas organizacijas ir pan.;
  • raštu (el. paštu, Facebook grupėse ir pan.) dalinantis aktualiais įvykiais šeimos politikoje, kvietimais į posėdžius, renginius ir kita šeimų organizacijoms svarbia informacija;
  • skatinant šeimų organizacijų atstovus jiems prieinamais informacijos kanalais dalintis savo organizacijų aktualijomis, kylančiais iššūkiais, komentarais apie šeimos politikos aktualijas ir pan.;
  • skatinant šeimų organizacijų atstovus reaguoti į kitų organizacijų paskelbtas žinutes, dalintis patirtimi, įžvalgomis.

Šeimų NVO mugė (toliau – Mugė) – tai savaitgalio renginys, kurio metu šeimų interesams atstovaujančios organizacijos susitiktų pasidalinti pastarųjų metų patirtimis, atradimais ir naujovėmis bei diskusijose išgryninti, kokios esminės problemos spręstinos, kokie prioritetai nusimatomi šeimoms atstovaujančių organizacijų veikloje kitiems metams bei kokius didžiausius iššūkius siekiama įveikti. Mugės metu vyks mokymai organizacijų atstovams aktualiais atstovavimo šeimų interesams gerinimo klausimais bei darbo grupės, kuriose lektorių pagalba bus suformuotos aktualiausios prioritetinių veiklų strategijos. Bendradarbiavimui su valdžios sektoriaus institucijomis siekiant kokybiškai atstovauti šeimų interesams NVO atstovai turės galimybę susipažinti su galimais bendradarbiavimo mechanizmais šioje srityje, visuomenės poreikiu jais naudotis bei įgis konstruktyviam valdžios–nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimui reikalingų žinių bei įgūdžių. Be to, pirmojoje Mugėje bus siekiama išsiaiškinti šeimų organizacijų bendradarbiavimą labiausiai skatinančius veiksnius ir juos pasitelkti rengiant kasmetinės Šeimų NVO mugės koncepciją.

Šeimų organizacijų lyderiai didžiąją dalį šių organizacijų veiklų atlieka derindami jas su šeimos įsipareigojimais bei darbu. Tai daugeliui kelia įtampą, todėl Mugei pasirinktas savaitgalio formatas, kuomet kviečiama atvykti drauge su šeima, kad kiti šeimos nariai galėtų geriau suprasti veiklos atstovaujant šeimoms svarbą, sustiprėtų palaikymas, o organizacijų lyderiams būtų sudarytos sąlygos skirti dėmesį savanorystei lengvai suderinant ją su šeimos įsipareigojimais. Savaitgalis nepertraukiamo darbo drauge šeimų organizacijų lyderiams iki šiol vis dar yra svajonė, suvokiant, kad tai labai reikalinga bendradarbiavimo efektyvumui didinti, partnerystei sustiprinti.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 metų sausis-gruodis ir 2021 metų sausis-gruodis.

Projektas finansuojamas pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotą Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkursą 2020–2021 metams. Projektui 2020-2021 metams skirta finansavimo suma – 12 000 Eur.