Atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2021

„Šeimos institutas“ drauge su Nacionaline šeimų ir tėvų asociacija, Lietuvos tėvų forumu, Nacionaliniu aktyvių mamų sambūriu ir Laisvos visuomenės institutu vykdo projektą „AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2021“.

2021 m. bus plėtojamas dar 2018 m. išsikeltas ilgalaikis projekto tikslas – telkti ir stiprinti šeimų interesams atstovaujančias nevyriausybines organizacijas, kad būtų užtikrintas nuoseklus, efektyvus, ilgalaikis ir platus (apimamų sričių ir teritorine prasme) atstovavimas šeimoms nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu.

PROJEKTO VEIKLOS

Siekiant užtikrinti šeimų NVO veiklų skaidrumą, viešumą bus sukurta žinių bazė – DUK. Ji padės piliečiams gauti atsakymus į rūpimus klausimus pagal NVO atstovaujamą sritį, bus sudaryta galimybė užduoti klausimą viešai ir privačiai. DUK padės išvengti pasikartojančių klausimų ir/ar netikslingų pastangų bet kokiu klausimu pasiekti aukščiausio lygmens valdžios atstovą, bus tikslingas nukreipimas, stiprės pasitikėjimas visuomene ir gerės santykiai su šeimų organizacijomis, bus užtikrintas jų veiklų viešumas ir teikiamų paslaugų skaidrumas.

Siekiant tobulinti šeimų NVO kompetencijas, skirtas užtikrinti kokybišką šeimų stiprinimo politikos srities stebėseną ir dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose, bus organizuojami mokymai:

  1. Mokymai apie teises bei laisves šeimoje ir jų ribas. Kiekviena šeimų NVO savo veiklos ribose susiduria su teisiniais aspektais. Vis dažniau baiminamasi dėl šeimos autonomijos, tėvų ir vaikų teisių apsaugos ir jų teisių bei laisvių pusiausvyros šeimoje. Kaip atrasti balansą, tarp teisių ir laisvių šeimoje, kad norėdamas daugiau laisvių sau, pernelyg neapribotai kito? Pasitelkę teisės eksperto, lektoriaus įžvalgas dalyviai gilins teorines žinias, ugdys praktinius įgūdžius bei dalinsis gerąja praktika.
  2. Komunikacinių kompetencijų teorinių ir praktinių žinių tobulinimo mokymai. NVO veikloje svarbiausios yra lyderystės ir komunikavimo bendrosios kompetencijos. Jos – labai susijusios. Geri komunikavimo gebėjimai reikalingi kiekvienam lyderystės stiliui ir būdui. Komunikavimo įgūdžių gerinimas padės geriau atstovauti kiekvienos organizacijos keliamų ir sprendžiamų šeimos politikos problemų ratą ir geriau veikti NVO organizacijoje bei bendradarbiauti su valdžios atstovais.
  3. NŠTA mokymai narėms-organizacijoms ir jų nariams. Kiekvienam aktyviam visuomenėje asmeniui aktuali jo teisė reikšti savo nuomonę ir įsitikinimus apimtis ir jos gynimo galimybės. Taip pat labai svarbu atpažinti neapykantos kalbą ir mokėti nuo jos apsiginti. Mokymai bus organizuojami žmogaus teisės į saviraišką bei įsitikinimus tematika.
  4. NŠTA vidiniai strateginiai mokymai apie organizacijos misijos, vizijos suformulavimą ir strateginio veiklos plano parengimą.

Bus sukurta šeimų stiprinimo viešosios politikos advokacijos strategija. Šeimų organizacijų Lietuvoje yra nemažai. Dauguma jų veikia pagal turimas kompetencijas savo srityse. Tačiau toks išsibarstęs, nekoordinuotas veikimas reikalauja nemažai laiko bei žmogiškųjų resursų, o pasiektas rezultatas neretai netenkina. Esant atsakingai parengtai advokacijos strategijai šeimų stiprinimo klausimu galima sutelkti skirtingas ir/ar panašias kompetencijas turinčias šeimų organizacijas bendram tikslui. Bus labiau koordinuotas bei efektyvus organizacijų veikimas, vyks glaudesnis bendradarbiavimas, organizacijos stiprins vienos kitas, augins savo kompetencijas, greičiau ir kokybiškai bus pasiekiami pokyčiai šeimų stiprinimo politikos srityje.

Bus užtikrinamas NVO ir valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimo mechanizmų stiprinimas, siekiant ilgalaikės strateginės partnerystės, sprendžiant viešojo sektoriaus klausimus (konsultacijos ir susitikimai, dalyvavimas posėdžiuose ir darbo grupėse, teikiami pasiūlymai, kuriama palankaus šeimai darbdavio svetainė):

  • šeimos ir vaiko gerovės užtikrinimo srityje su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bus siekiama užtikrinti kuo geresnį šeimų poreikių atstovavimą ir kokybiškų, šeimų poreikius atitinkančių sprendimų priėmimą; bus pateikti 3 pasiūlymai SADM;
  • švietimo srityje su mokyklų bendruomenėmis, savivaldomis bei nacionaliniu lygmeniu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bus siekiama didesnio tėvų ir jų atstovaujamų mokinių įsitraukimo į palankios aplinkos kūrimą; bus pateikti 3 pasiūlymai ŠMSM;
  • dirbančių šeimų atstovavimo srityje bus kuriama palankaus šeimai darbdavio svetainė, kurioje bus skelbiamos naujienos apie šeimos ir darbo derinimo galimybes iš skirtingų šaltinių: SADM, Užimtumo tarnybos, darbdavių atstovų, profsąjungų ir NVO.

Gerąja šeimų NVO ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimo patirtimi bus pasidalinta su visuomene ir/ar suinteresuotomis organizacijomis, asmenimis, institucijomis.

Projekto pareiškėjas (NŠTA) bei partneris (LVI) į 2021 m. veiklos planus įsitraukė veiklas, susijusias su 2021-2030 m. Nacionaliniu pažangos planu. Pagal IV skyriaus 2 strateginio tikslo “Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį […] ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį” 2.5 uždavinį bus siekiama skatinti gimstamumą. Tam bus rengiamos pirminės Nacionalinės krizinio nėštumo strategijos gairės, surengta konferencija šių gairių pristatymui bei ekspertų įžvalgų pasidalinimui. Pagal 2.7 uždavinį bus vykdomos apskrito stalo diskusijos su pasirinkto regiono aktyviomis NVO ir jų nariais šeimos ir vaiko gerovės srityje iškylančiais aktualiais klausimais.

Projekto partneris NAMS Lietuvos šeimų NVO atstovaus tarptautinėje organizacijoje “COFACE Families Europe” (daugiau nei 50 organizacijų iš 23 ES valstybių), Lietuvos šeimos politikos formuotojams pristatys tarptautinę patirtį.

Projektas vykdomas 2021 metais.

Projektas finansuojamas pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotą Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos 2021 m. konkursą (Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2021 m. kovo 8 d. Nr. NOBP01252). Projektui skirta finansavimo suma – 54 000 Eur.