29 Apr

Šeimos politikos apžvalgos žmonėms reikalingos ir naudingos

Balandžio mėnesį šeimos galėjo pasidžiaugti bent dviem įvykiais, kuriais buvo atsigręžta į jas. Vienas jų – balandžio 7 d. Seime įregistruotas Šeimos stiprinimo įstatymo projektas. Kitas – balandžio 8 d. VšĮ Caritas leidyklai „Artuma“ bendradarbiaujant su „Šeimos institutu“ parengta ir išleista 2016 m. Pavasarį Seime svarstomų teisės aktų apžvalga – šeimos politikos aktualijos Lietuvoje. Apie tai Bernardinai.lt plačiau pakalbėti paprašė „Šeimos instituto“ vadovę Jolantą Ramonienę.

J. Ramonienė: „Džiaugiamės, kad šeimos politikos apžvalgos žmonėms reikalingos ir naudingos“

21 Apr

Anksti kėlęs, jaunas vedęs nesigailėsi

Skaitytojams siūlome Aistės Vareikytės, LMC parengtą straipsnį „Anksti kėlęs, jaunas vedęs nesigailėsi“ (interviu su Giedre Bufiene). Jį kviečiame perskaityti: Jaunimogidas.ltBernardinai.lt ir 15min.lt. Antroji interviu dalis publikuojama Jaunimogidas.ltBernardinai.lt ir 15min.lt.

Lietuvių patarlės vadovaujasi blaivia nuovoka ir sveiku protu, todėl primygtinai ragina neišsišokti, visur laikytis saiko. Lietuvių ir kitų Europos tautų patarles daugiausia kūrė žemdirbiai valstiečiai. Sunkios, dažnai atšiaurios gyvenimo sąlygos suformavo atsargų santykį su aplinka, ryškų polinkį į kritiškumą ar net skepticizmą.

Sakoma, kad nesvarbu, kokį sprendimą priimsi – vis tiek gailėsiesi. Prisiminkime gerai žinomą posakį Bėda vedus, bėda nevedus, arba kitą – Nesiženijęs nebūsi, apsiženijęs pražūsi. Čia ir atsiskleidžia didžioji dilema: vieni vargai spaus nevedus, kiti užklups susituokus.

Šis straipsnis yra parengtas „Šeimos institutui“ bendradarbiaujant su partneriais vykdant projektą „Šeima kultūroje ir kultūra šeimoje“.

Nesigailesi(2)

19 Apr

Pradedamas projektas „Nuo vadovavimo link lyderystės“

„Šeimos institutas“ pradeda vykdyti projektą „Nuo vadovavimo link lyderystės“.

Šis projektas – tai organizacijos vadovui skirti tęstiniai efektyvių vadovavimo įgūdžių ugdymo bei tobulinimo mokymai. Pasirinkta mokymų programa, kuria ne tik siekiama supažindinti su efektyviais vadovavimo sau ir komandai principais, bet ir suformuoti tvirtus įgūdžius, naudojantis gautais realiais įrankiais praktiniame darbe.

Projektą iš dalies finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

SI-logo-RGB-Web-maz

SADM

14 Apr

Rūtos simbolinės prasmės mūsų tradicinėje kultūroje ir šeimos gyvenime

Skaitytojams siūlome Aistės Vareikytės parengtą straipsnį „Rūtos simbolinės prasmės mūsų tradicinėje kultūroje ir šeimos gyvenime“ (interviu su dr. Jurga Sadauskiene). Jį kviečiame perskaityti: Jaunimogidas.lt, Bernardinai.lt ir 15min.lt.

Rūta – neatsiejamas mūsų folkloro, piršlybų, mergvakarių ir vestuvių simbolis, neretai vienaip ar kitaip vis dar dalyvaujantis tuoktuvių apeigose… Nors rūta šalyje auginama palyginti neseniai, iš visų gėlių liaudies dainose minima dažniausiai ir yra viena populiariausių XX a. poezijoje. Tad kas gi lėmė tokį augalo prisijaukinimą ir išaukštinimą?

Kaip rūta tapo mergelės sinonimu, kodėl lietuviai taip vertina skaistą ir kodėl rūtos simbolikos spektras apima tokį platų reikšmių diapazoną?

Šis straipsnis yra parengtas „Šeimos institutui“ bendradarbiaujant su partneriais vykdant projektą „Šeima kultūroje ir kultūra šeimoje“.

13 Apr

Spaudos konferencija apie Šeimos stiprinimo įstatymą (2016-04-14)

Ketvirtadienį, balandžio 14 d. įvyko Seimo narių Rimanto Jono Dagio, Rimos Baškienės ir Ritos Tamašunienės spaudos konferencija „Šeimos stiprinimo įstatymas – pagalba kuriant, išsaugant ir stiprinant šeimą“.  Konferencijoje dalyvavo „Šeimos instituto“ vadovė Jolanta Ramonienė ir Gausių šeimų asociacijos pirmininkė Angelė Kostogrizienė.

Vaizdo įrašas.

13 Apr

Radijo laida apie šeimos politikos stebėseną (2016-04-14)

Trečią kartą „Šeimos institutas“ ir katalikiškas mėnraštis šeimai „Artuma“ parengė Seime svarstomų teisės aktų apžvalgą. Ja siekiama atkreipti Jūsų dėmesį į šeimos gyvenimui ir gyvybės kultūrai puoselėti svarbius pasiūlymus. Naujausią leidinį pristatė „Šeimos instituto“ vadovė Jolanta Ramonienė ir Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos tarybos narys Algimantas Ramonas. Laidą vedė „Artumos“ vyr. redaktorius Darius Chmieliauskas.

Laidos įrašas

08 Apr

Parengta Seime 2016 m. pavasarį svarstomų teisės aktų apžvalga

Suvokti, kas vyksta Seime ar Vyriausybėje, kokie ir kodėl yra rengiami įstatymai bei kiti teisės aktų pakeitimai ar papildymai, kaip vyksta jų svarstymas – nėra paprasta, nes tai reikalauja ne tik tam tikrų žinių, bet ir nemažai laiko.

Norėdami padėti Jums išlikti pilietiškai aktyviais rengiame apžvalgas, kuriomis siekiame atkreipti Jūsų dėmesį į Seime svarstomus teisės aktus, kurie gali būti svarbūs šeimos gyvenimui ir gyvybės kultūros puoselėjimui.

VšĮ Caritas leidykla „Artuma“ bendradarbiaujant su VšĮ „Šeimos institutas“ parengė ir išleido 2016 metų pavasarį Seime svarstomų teisės aktų apžvalgą. Rengiant apžvalgą talkino partneriai:  Laisvos visuomenės institutas, Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija, Lietuvos tėvų forumas.

Kviečiame drąsiai bendrauti su Jūsų interesams atstovaujančiais politikais. Teiraukitės, kodėl jie pateikė vieną ar kitą teisės akto projektą. Prašykite paaiškinti, ar numatyti pakeitimai tikrai prisidės prie gyvenimo kokybės pagerinimo, o gal taps tik dar vienu papildomu formalumu, sukuriančiu darbo aiškintojams ir ataskaitų rengėjams. Klauskite, kokios pagalbos reikia, kad šeimą stiprinantys sprendimai būtų priimti ir įgyvendinami. Pasidomėkite, kokia jų pozicija kitais Jums svarbiais klausimais, kurie svarstomi Seimo komitetuose ir dėl kurių bus balsuojama plenarinių posėdžių salėje.

Su leidiniu susipažinti galite:  PDF ir interaktyviai

Lankstinukas201604

07 Apr

Seime įregistruotas Šeimos stiprinimo įstatymo projektas

Siekdama ilgalaikių teigiamų demografinių pokyčių ir socialiai brandžių šeimų gausėjimo, Šeimos stiprinimo įstatymo projektą (XIIP-4255) parengė Seimo parlamentinė grupė „Už šeimą“, bendradarbiaudama su VDU Santuokos ir šeimos studijų centru ir viešąja įstaiga „Šeimos institutas“. Šį pasiūlymą 2016 m balandžio 7 d. registravo 55 Seimo nariai.

Projekto tikslas – įtvirtinti teisinių nuostatų sistemą, užtikrinančią sąlygų, padedančių kurti, išsaugoti bei stiprinti šeimą, sudarymą. Šeima yra pirminė ir prigimtinė bendruomenė bei palankiausia vaiko augimo, vystymosi ir ugdymo aplinka. Ji užtikrina Lietuvos valstybės bei tautos gyvybingumą ir istorinį išlikimą, todėl turi sulaukti deramo visuomenės ir valstybės dėmesio.

Įstatymo projektu siekiama įtvirtinti šeimos stiprinimo įgyvendinimo principus, bendrąsias šeimos stiprinimo nuostatas, šeimos stiprinimo kryptis ir šeimos stiprinimo organizavimą bei valdymą. Taip būtų užtikrintas šeimos politikos nuoseklumas ir ilgalaikiškumas bei veiksmų tęstinumas ir koordinavimas kuriant šeimai palankią aplinką.

Įstatyme nustatoma šeimos politikos organizavimo sistema, apimanti visus valstybės valdymo lygmenis. Kadangi daugelio sričių politika turi tiesioginį poveikį šeimų gyvenimui, numatoma laikytis horizontalaus požiūrio ir į šeimą atsižvelgti visų sričių politikoje. Į šeimos politikos formavimą įtraukiamos visos ministerijos joms pavestose valdymo srityse, o bendradarbiauti ir veiksmams koordinuoti numatyta sudaryti tarpinstitucinę Šeimos politikos komisiją prie Vyriausybės. Ši komisija turėtų rengti ir kasmet pateikti Vyriausybei šeimos politikos formavimo ir įgyvendinimo apžvalgą.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas rekomenduoja, kad „šeimoms atstovaujančios asociacijos dalyvautų formuojant šeimos politiką arba šeimoms poveikio turinčią politiką ir ES, ir valstybių narių lygmeniu“, todėl numatyta sudaryti Nacionalinę šeimos tarybą prie Seimo. Tai šeimos politikos formavimo ir įgyvendinimo vertinimo patariamoji institucija, sudaroma iš savivaldybių šeimų tarybų, mokslo ir studijų institucijų, šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų atstovų. Nacionalinė šeimos taryba turėtų rengti ir kasmet Seimo posėdyje pristatyti pranešimą apie šalies šeimų būklę ir šeimos politikos formavimo bei įgyvendinimo situaciją. Numatyta, kad ir savivaldybėse gali būti sudaromos Šeimos tarybos, patariančios šeimos stiprinimo klausimais.

Įstatymo projekte numatytas įpareigojimas Vyriausybei per 1 metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo parengti ir patvirtinti ilgalaikę valstybinę šeimos stiprinimo programą, apimančią visas šeimos stiprinimo kryptis: švietimą ir kultūrą; materialinio saugumo užtikrinimą; apsirūpinimą būstu ir palankią šeimai gyvenamąją aplinką; kompleksinę pagalbą šeimai; kompleksines paslaugas krizę patiriančioms šeimoms bei vienišiems tėvams; šeimos sveikatą; teigiamo visuomenės požiūrio į šeimą stiprinimą; paslaugų kokybės užtikrinimą, tyrimus, stebėseną ir vertinimą.

Kartu su Šeimos stiprinimo įstatymo projektu teikiamas Seimo statuto papildymo įstatymo projektas (XIIP-4256). Jame numatoma, kad rengiamų teisės aktų projektų aiškinamuosiuose raštuose turėtų būti nurodoma, kokį poveikį įstatymo įgyvendinimas turės šeimai.

Informaciją apie įstatymo projekto rengimą, jo svarstymo ir priėmimo eigą skelbiame: https://www.seimos.org/seimos-stiprinimo-istatymas/

Šeimos stiprinimo įstatymo projektą 2016-04-07 pateikusių Seimo narių sąrašo analizė