31 Dec

Projekto „Padėti-NE-stebėti“ rezultatai

„Šeimos institutas“ drauge su Nacionaliniu aktyvių mamų sambūriu ir Daugiavaikių šeimų asociacija MES 2020 metais vykdė projektą „Padėti-NE-stebėti“.

Dalyvių vertinimu projektas labai pavykęs, jo veiklos labai reikalingos. Šeimų organizacijų atstovai dėkojo už nuolat palaikomą ryšį, domėjimąsi, kaip sekasi, kokios problemos, iššūkiai, pagalbos pasiūlymą, naujus kontaktus bendradarbiavimui, pasidalinimą aktualia informacija, kvietimais į mokymus, konferencijas ir pan.

Išskirtinis įvykis – suorganizuota pirmoji Šeimų NVO mugė ir po jos tęsiamas bendradarbiavimas. Dalyvių atsiliepimai geriausiai apibūdina gautą naudą.

VšĮ Šeimų centro „Būkime kartu“ vadovė – „naudingiausia buvo 2 dalykai: galimybė dalyvauti su šeimos nariais (kas buvo itin aktualu turint mažą vaiką) ir galimybė bendrauti su kitomis organizacijomis, išklausyti naudingus pranešimus, diskutuoti ir kartu dirbti kuriant tinklaveiką bei išsigryninant sekančių metų ,,topiką” – savivaldybių šeimų tarybų indėlio stiprinimą, nes per tai galima pasiekti visas savivaldybes ir daug realiau turėti pokyčių.“

Mokymosi šeimoje asociacijos vadovė – „Nauda buvo tikrai didžiulė ir turbūt sunkiai pamatuojama. Visų pirma, tai pažintis su tais žmonėmis, kurie deda pastangas, kad šeimų gyvenimas Lietuvoje būtų geresnis, lengvesnis, paprastesnis. Nepaprastai miela buvo užmegzti artimesnius kontaktus su daugeliu iš dalyvavusių. Aš, kaip mažos ir jaunos asociacijos atstovė, dažnai pasijuntu išsisėmusi nuo „virimo savose sultyse“, tuo tarpu šis renginys vėl pripildė entuziazmo taurę ir suteikė minčių bei idėjų, kuria kryptimi galima judėti toliau. Didelis ačiū už tai. Taip pat esu dėkinga už suorganizuotus mokymus. Išgirdau daug naudingos informacijos apie demografiją, šeimos tarybų darbą, darbo planavimo įrankius, kurie tikrai pravers mūsų asociacijos darbuose.“

Rokiškio šeimos tarybos pirmininko pavaduotoja, asociacijos Rokiškio mamų klubas vadovė – „renginys buvo įdomus ir naudingas visapusiškai: kontaktų užmezgimu, patirties pasidalinimu, be galo įdomus Justinos pranešimas ir Kęstučio pristatytas kalendoriaus panaudojimas. Tiek daug naujų idėjų parsivežiau, viską pamažu dėliojuosi į savo lentynėles.“

Džiugu, kad projektas bus tęsiamas 2021 metais, galėsime atliepti į šeimų NVO lyderių lūkesčius, kad „tai taptų kasmetiniu tradiciniu renginiu“. Jei ateityje didėtų finansavimas, būtų galimybė atliepti ir šį lūkestį, vedantį į dar geresnę kokybę – „ilgesnį renginį, kad galima būtų plačiau išdiskutuoti viską, kas tam kartui buvo tik paliesta, kad būtų likę daugiau laiko ir neformaliam pasibendravimui, ypatingai paskutinę dieną, kai jau visi susibendravo ir daug apie ką norėjosi pasišnekėti plačiau.“

Plačiau apie projektą 

31 Dec

Projekto “AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2020” rezultatai

„Šeimos institutas“ drauge su Nacionaline šeimų ir tėvų asociacija, Lietuvos tėvų forumu, Nacionaliniu aktyvių mamų sambūriu ir Laisvos visuomenės institutu vykdė projektą „AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2020“.

Projekto įgyvendinimas buvo labai naudingas šeimų organizacijoms, nes sudarė galimybes tęsti ir stiprinti 2018 m. prasidėjusį intensyvesnį bendradarbiavimą. Ilgalaikis projekto tikslas yra sukurti skėtinę organizaciją, tačiau tai negali būti padaryta „iš viršaus“, suvokta, kad tai neveikia, o „iš apačios“ dar per anksti, reikia geriau vieniems kitus pažinti, ypač naujai prisijungusias organizacijas. Papildomas finansavimas atstovavimui paskatino intensyvesnį dalyvavimą posėdžiuose, renginiuose ministerijose, savivaldybėse, mokyklose, tai reiškia, kad šeimos buvo atstovaujamos dažniau.

Projekto vykdymo metu organizuoti nuotoliniai mokymai ir konferencijos sudarė galimybes dalyvauti daugiau dalyvių, nei, pvz. tokiuose pačiuose gyvai vykstančiuose mokymuose, konferencijose.

Projekte dalyvavusios NVO pastebėjo, kad didelių renginių bei mokymų organizavimo dėka padidėjo organizacijų žinomumas, pritraukta naujų žmonių į palaikančiųjų gretas.

Šis projektas konkurso kontekste išskirtinis, nes dalyvavo 5 atskiros NVO, veikiančios pagal jungtinės veiklos bei bendradarbiavimo sutartis, tad buvo daug administracinio darbo, derinimosi prie skirtingų organizacijų darbo kultūros.

Žiniomis (mokslu, tyrimais) grįsta informacija, kuria gali vadovautis nevyriausybinės organizacijos, teikdamos siūlymus ar rekomendacijas bei formuodamos visuomenės nuomonę, gerina NVO įvaizdį, didina visuomenės pasitikėjimą jomis, motyvuoja sprendimus priimančius vis aktyviau įtraukti į politines diskusijas šeimų interesams atstovaujančias organizacijas. Šalia NVO gebėjimų stiprinimo (mokymų, telkimo, įgalinimo atstovauti) ne mažiau svarbu sudaryti galimybes organizacijoms disponuoti žiniomis grįsta informacija. Statistikos departamentas ir kitos formalios institucijos kaupia ir analizuoja kiekybinius duomenis. Tuo tarpu kokybinių tyrimų svarba pagrįstai vertinama kaip alternatyva rengiant žiniomis grįstus sprendimus.

Nacionalinio aktyvių mamų sambūrio atstovės pastebi, kad dalyvavimas projekte leidžia kryptingai siekti organizacijos vieno iš iškeltų tikslų atstovaujant dirbančių šeimų teises šeimos įsipareigojimų ir darbo derinimo galimybių balanso praktiniame įgyvendinime. Projekto dėka kryptingai einama link realios situacijos analizės Lietuvoje teisinėje, praktinėje ir visuomenės požiūrio plotmėje, tyrimų pagrindu daromos realios išvados ir kuriami/siūlomi valstybės institucijoms skirti realūs įrankiai, leidžiantys įgyvendinti bei gerinti šeimos įsipareigojimų ir darbo priemones Lietuvoje.

Laisvos visuomenės instituto atstovai 2020 metus apibūdina kaip itin intensyvius ir gausius kompetencijų ugdymu per mokymus, konferencijas bei šeimų organizacijų narių stiprinimą. LVI prie šio projekto prisidėjo vykdydamas 3 mokymus NVO atstovų gebėjimų stiprinimui bei 2 tiesiogiai transliuojamomis konferencijomis platesnei auditorijai. Nepaisant šalyje siaučiančios pandemijos ir privalomo planų/veiklų adaptavimo prie esamos situacijos, abi konferencijos buvo sėkmingos, sulaukė didelio visuomenės dėmesio ir aktyvaus dalyvavimo. LVI gali tik pasidžiaugti šių metų projekto pasiektais rezultatais, išmoktomis naujomis online programomis, kurios praplėtė galimybes. Projekto metu pasiekti LVI rezultatai viršijo iškeltus tikslus bei lūkesčius.  

Lietuvos tėvų forumui nepaisant pandemijos ribojimų pavyko persiorientuoti ir įvykdyti numatytas veiklas, atrasti virtualios aplinkos siūlomas galimybes, ypač mokymų ir konferencijų srityje.

Šeimos institutui nusimatytų projekte veiklų įgyvendinimas padeda kryptingai siekti organizacijos tikslų, kas tikrai būtų sunku veikiant vien savanorystės principu.

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija sustiprino ryšius su nariais, suorganizuoti mokymai stiprino NŠTA narių kompetencijas šeimos politikos srityje. Organizuoti tarptautiniai mokymai leido pasisemti žinių ir patirties iš Vokietijos šeimos politikos srityje veikiančios NVO – Vokietijos Caritas.

Plačiau apie projektą ir rezultatus.