10 Apr

Tęsiamas atstovavimo šeimų interesams stiprinimas

„Šeimos instituto“ iniciatyva sutelktos šeimų organizacijos pradeda įgyvendinti projektą „AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2019“.

Projekto vykdytojas yra Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija. Projekto įgyvendinimo dalyviai ir partneriai: VšĮ „Šeimos institutas“, asociacija „Lietuvos tėvų forumas“, VšĮ „Laisvos visuomenės institutas“, jaunimo sambūris „Pro Patria“, asociacija „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“, Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacija.

Vykdydamos 2018 m. projektą šeimų NVO atrado daug bendro požiūrio taškų, užmezgė tvirtesnius ryšius ir suprato vienos kitų veiklos dinamiką, todėl natūraliai išsivystė pasitikėjimas partneriais bei poreikis vienytis. Tęsiant 2018 m. pradėtą šeimų organizacijų telkimą, svarbu surasti tinkamiausią bendros veiklos formą, atsižvelgiant į realias šeimų NVO galimybes, kad būtų skatinamas efektyvesnis turimų išteklių panaudojimas.

Šiuo projektu siekiama plėtoti šeimų stiprinimo srityje veikiančių NVO partnerystę, bendradarbiavimą, tarpusavio komunikavimą, didinti darbo efektyvumą, kelti atstovavimo šeimų interesams valstybės ir savivaldybių institucijose kokybę, atlikti šeimos ir vaiko gerovės užtikrinimo per paslaugų plėtrą analizę, profesinių sąjungų taikomų palankumo šeimai vertinimo metodų ir priemonių tyrimą, padėti valstybės ir savivaldybių institucijoms formuoti šeimos politiką dalyvaujant darbo grupių, tarybų, komisijų veikloje, Seimo komitetų ir komisijų posėdžiuose, ministerijų pasitarimuose, teikti konkrečius siūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus.

Šeimų NVO veiklą tyrinėjusi dr. E. Kavoliūnaitė-Ragauskienė tvirtina, kad „vienu svarbiausių visuomenės dalyvavimo formuojant šeimos politiką trūkumų nustatytas lėšų nepakankamumas organizacijoms, kurios ne teikia paslaugas, bet užsiima dalyvavimo viešojoje politikoje veikla. […] Būtent lėšų, ir, konkrečiai, politiškai nepriklausomo finansavimo, trūkumas yra pagrindinė savanoriškos veiklos problema, kadangi nevyriausybinės organizacijos, norinčios dalyvauti formuojant viešąją politiką, nors ir turi įstatymais garantuojamas galimybes tą daryti, tačiau jos negali konkuruoti su kitomis institucijomis, kuriose už tų pačių funkcijų atlikimą (dalyvavimą posėdžiuose, raštų rašymą) yra mokamas darbo užmokestis.“ (Disertacija Visuomenės dalyvavimas formuojant šeimos politiką Lietuvoje”, 2017 m.) Suprasdamos advokacijos svarbą, projektą vykdančios organizacijos skirs maksimaliai įmanomą dėmesį atstovavimui šeimų interesams jų atstovams dalyvaujant darbo grupėse, tarybose, komisijose, Seimo komitetų ir komisijų posėdžiuose, teikiant siūlymus. Išskirtinis dėmesys bus skiriamas švietimo, dirbančių šeimų atstovavimo, šeimų stiprinimo, žmogaus teisių, vaiko teisių apsaugos, gyvybės apsaugos sritims savivaldos ir nacionaliniu lygmenimis.